Nowe referencje Energopomiaru z obliczania śladu węglowego

Nowe referencje Energopomiaru z obliczania śladu węglowego

Ślad węglowy to niezbędny element wszelkich działań dekarbonizacyjnych, służących zmniejszeniu wpływu firm i ich produktów i usług na klimat.

W ostatnim czasie Energopomiar wyznaczył ślad węglowy procesu technologicznego oraz organizacji.

Ślad węglowy procesu technologicznego

Nasz zespół wyznaczył ślad węglowy odsalania ścieków z instalacji odsiarczania spalin (IOS) w całym cyklu życia, tj. „od kołyski do grobu”. Przyjęty do analizy zakres obejmował pełny cykl życia, w którym uwzględniliśmy poszczególne etapy począwszy od wydobycia, przetwarzania niezbędnych surowców i ich transportu do zakładu, poprzez proces technologiczny, aż do utylizacji odpadów związanych z eksploatacją instalacji. Ślad węglowy został wyznaczony zgodnie z metodologią GHG Protocol – A Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, 2011. Wskaźniki emisyjności dla poszczególnych podstawowych strumieni wsadowych pozyskaliśmy z baz danych takich jak Ecoinvent oraz DEFRA. Wyniki z analizy umożliwiły określenie, jaki wpływ ma prowadzenie procesu odsalania ścieków z IOS na klimat – całościowo oraz w rozbiciu na poszczególne etapy cyklu życia.

Ślad węglowy organizacji

Wyznaczyliśmy ślad węglowy jednej z elektrociepłowni w zakresie 1 i 2 na podstawie wymagań standardu The GHG Corporate Accounting and Reporting Standard oraz sporządziliśmy arkusz kalkulacyjny, w ramach którego możliwa będzie aktualizacja obliczeń śladu węglowego organizacji w kolejnych latach. W zakresie 1 uwzględniliśmy wszystkie emisje bezpośrednio generowane przez organizację, a w zakresie 2 emisje związane z zakupioną energią elektryczną. Celem analizy było określenie wpływu, jaki wywiera organizacja na klimat. Ślad węglowy organizacji wyrażono jako ekwiwalent dwutlenku węgla, który został wygenerowany w danym roku prowadzenia działalności (tCO2-eq/rok). Przy analizie braliśmy pod uwagę wszystkie gazy cieplarniane: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) oraz gazy przemysłowe: wodoroflurowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), heksafluorek siarki (SF6). Wskaźniki emisyjności pozyskaliśmy z bazy danych DEFRA oraz KOBiZE.

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację, produkt, usługę itp. Obliczenie śladu węglowego pozwala na zidentyfikowanie działań i miejsc w przedsiębiorstwie, procesie produkcyjnym czy też usługowym, w których można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Dzięki wiedzy na temat wpływu poszczególnych działalności organizacji na klimat możliwe jest określenie ryzyk klimatycznych oraz celów redukcyjnych w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

Sprawdź usługę: Ślad węglowy i środowiskowy

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...