Ważny moment w raportowaniu niefinansowym

ESG Usługi Energopomiaru

Listopad to ważny miesiąc w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju ✅??

10 listopada 2022 r. Parlament Europejski większością głosów przyjął tekst dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Oczekuje się, że 28 listopada 2022 r. dyrektywa zostanie przyjęta przez Radę, po czym zostanie podpisana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na jej transpozycję.

15 listopada 2022 r. EFRAG przyjął pierwsze projekty europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Po zakończeniu prac edycyjnych projekty zostaną przekazane do Komisji Europejskiej, która do 30 czerwca 2023 r. wyda standardy w formie aktów delegowanych.

Dyrektywa wprowadza nowe reguły sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale również rozszerza listę obszarów raportowania, a także podmiotów, na które spadnie obowiązek sprawozdawczy. Ma ona na celu wprowadzenie przejrzystych zasad w kwestiach środowiskowych (E), społecznych (S) oraz zarządczych (G).

Do tej pory jednostki objęte obowiązkiem raportowania na mocy dyrektywy NFRD mogły korzystać z dobrowolnych standardów sprawozdawczych, co nie zapewniało porównywalności przedstawionych informacji. Dlatego też na mocy CSRD opracowane są przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) wspólne, jednolite standardy sprawozdawczości, czyli ESRS-y.

Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowić mają zestaw wymogów szczegółowo opisujących nowe zasady raportowania niefinansowego (raportowania zrównoważonego rozwoju). ESRS-y przyjmowane mają być w drodze aktów delegowanych i wydane będą we wszystkich językach krajów członkowskich UE. 

Szczegóły na stronie: https://www.efrag.orgEnergopomiar świadczy usługi doradztwa technicznego i środowiskowego w zakresie raportowania niefinansowego i taksonomii UE ✅

Więcej informacji: https://energopomiar.com/taksonomia/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar był Partnerem Merytorycznym IV Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres został zorganizowany w 105. rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes Tomasz Słupik był członkiem Rady Programowej Kongresu i wziął udział w panelu dyskusyjnym pn....

Przedstawiamy ofertę Laboratorium Metrologicznego

Przedstawiamy ofertę Laboratorium Metrologicznego

Laboratorium Metrologiczne to jednostka organizacyjna firmy „Energopomiar” Sp. z o.o., posiadająca akredytację PCA nr AP 131 na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.  Laboratorium wykonuje wzorcowania: multimetrów, kalibratorów...

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

„Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!” pod takim hasłem odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, w której uczestniczyły przedstawicielki Energopomiaru. Dr...