Energopomiar
dla środowiska i klimatu

Energopomiar to ekspercka firma doradcza i pomiarowa, wspierająca Klientów w procesach transformacji energetycznej, dekarbonizacji, planach adaptacji do zmian klimatu oraz we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Energopomiar jako doradca na rzecz środowiska i klimatu

GOZ – doradztwo techniczne i środowiskowe

Doradztwo techniczne i środowiskowe we wdrażaniu GOZ

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Rynek mocy

Ślad węglowy i środowiskowy

Doradztwo techniczne i środowiskowe w zakresie taksonomii UE oraz zarządzania zrównoważonymi inwestycjami

Taksonomia UE – doradztwo techniczne i środowiskowe

Pomiary emisji i urządzeń ochrony powietrza

Pomiary emisji i urządzeń ochrony powietrza

Projektowanie zielona energia
Innowacje OZE Biznes
Zielone miasto
miasto oze
Projekt OZE
Energopomiar uczestniczy w projektach ukierunkowanych na zrównoważony rozwój – zarówno jako ekspert techniczny i środowiskowy po stronie Klientów, jak i firma świadoma swojego wpływu na otoczenie, realizująca własne zadania w obszarze ESG.
Cele Energopomiaru w obszarze środowiska i klimatu

Cele dotyczące środowiska i klimatu w strategii społecznej odpowiedzialności Energopomiaru na lata 2023–2027 to:

Innowacje na rzecz transformacji energetycznej

Innowacje na rzecz transformacji energetycznej

Kierunek: dekarbonizacja

Kierunek: dekarbonizacja

Świadomość ekologiczna i klimatyczna

Świadomość ekologiczna i klimatyczna

Zielona energia
w Energopomiarze

Kupujemy energię elektryczną z OZE

Energopomiar od kilku lat kupuje energię elektryczną z gwarancją pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Kupując gwarancje pochodzenia wspieramy ekologiczne źródła energii i angażujemy się w ochronę środowiska naturalnego przez ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
Niniejszy certyfikat dotyczy drugiego kwartału 2023 roku i jest poświadczeniem, że określona w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej została wytworzona w odnawialnych źródłach – w tym przypadku w źródłach wiatrowych.

Zielona energia w 2024 roku

Z przyjemnością informujemy, że umowa EKO Premium z TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. na 2024 rok również obejmuje zakup energii wyprodukowanej w 100% w źródłach ekologicznych – instalacjach OZE, elektrowniach wodnych i wiatrowych.
EKO Premium to w 100% zielona energia wyprodukowana w odnawialnych źródłach energii: elektrowniach wodnych, wiatrowych, a także w instalacji fotowoltaicznej. To jedyny w Polsce produkt objęty Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej, który nadzoruje niezależna instytucja – Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE).

System zarządzania środowiskowego
Energopomiar posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania. Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność usług Spółki z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001. W odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 14001 ustanowiono zasady identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko oraz zasady dokumentowania i aktualizacji działań z tym związanych.

Zgodnie z polityką zintegrowanego systemu zarządzania Spółka zobowiązuje się do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ograniczania niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie i środowisko naturalne już na etapie przygotowania do świadczenia usługi i jej realizacji, zarówno w siedzibie Spółki, jak i u Klienta.

System zarządzania środowiskowego

Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie Energopomiaru prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Wszystkie budynki zostały wyposażone w kosze i pojemniki, które umożliwiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Kosze na segregację odpadów

Świadomość ekologiczna i klimatyczna

Stawiamy sobie za cel podniesienie świadomości ekologicznej i klimatycznej otoczenia Energopomiaru poprzez szkolenia i akcje edukacyjne. Działamy też w gremiach opiniotwórczych, takich jak Komitet Zrównoważonego Rozwoju przy Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych.

Dzielimy się wiedzą w obszarze ochrony środowiska i klimatu – wydajemy Biuletyn Naukowo-Techniczny ze specjalistycznymi artykułami, a nasi eksperci są prelegentami podczas konferencji i sympozjów branżowych, prowadzimy wykłady i prelekcje dla urzędów i administracji, a ponadto Energopomiar jest organizatorem cyklu bezpłatnych webinariów skierowanych do przedstawicieli sektora ciepłowniczego, energetycznego i komunalnego, a także pracowników spółki.

Nasze webinary opierają się na idei dzielenia się wiedzą i promowania najlepszych praktyk w obszarze środowiskowym – na podstawie doświadczeń z prac Energopomiaru.
Od grudnia 2021 do grudnia 2023 roku w dwóch cyklach „Efektywne spotkania dla ciepłownictwa” i „Efektywne spotkania z Energopomiarem” wzięło udział ponad 2100 osób.

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Akcja REGULACJA

W 2022 roku przygotowaliśmy poradnik dla pracowników Energopomiaru poświęcony oszczędzaniu energii i ciepła.

Poradnik został zaktualizowany w grudniu 2023 roku. Dobre praktyki dotyczące utrzymywania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach i racjonalnego korzystania z mediów, przedstawione w publikacji, można wykorzystywać zarówno w pracy, jak i w domu.

Kosze na segregację odpadów

Konkursy EKO

W 2023 roku z okazji Dnia Ziemi zaprosiliśmy pracowników do udziału w dwóch konkursach.

  • BĄDŹ EKO NA CO DZIEŃ – konkurs dla dzieci pracowników na wykonanie plakatu promującego postawy proekologiczne.
  • Torba z EKOprzesłaniem – konkurs dla pracowników polegający na wymyśleniu hasła na torbę bawełnianą, które będzie promować postawy proekologiczne i/lub zwracać uwagę na odpowiedzialność za wpływ na przyrodę i konieczność ochrony środowiska i klimatu.

Postawy proekologiczne dotyczyły np. segregacji odpadów, zasady 3xR – Reduce, Reuse, Recycle, oszczędzania wody, zmniejszenia zużycia energii i ciepła, świadomych zakupów, ograniczenia konsumpcjonizmu, niemarnowania żywności, korzystania z ekologicznych środków transportu itp.

Konkurs na plakat z okazji Dnia Ziemi