Environmental Obszar środowiskowy
Social Obszar społeczny
Governance Ład korporacyjny

Społeczna odpowiedzialność – wprowadzenie

Co oznacza CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają wpływ na społeczeństwo i środowisko. To odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej i przyrodniczej.
Definicja społecznej odpowiedzialności zawarta w normie PN-ISO 26000 brzmi następująco:
„Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
  jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.”
Zagadnienia ESG

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to rozwój zaspokajający potrzeby obecnych pokoleń bez pomniejszania możliwości zaspokajania swoich potrzeb przez pokolenia, które nastaną w przyszłości. Tak rozumiany rozwój ma oznaczać wzrost gospodarczy przy jednoczesnym sprawiedliwym podziale płynących zeń korzyści oraz poszanowaniu środowiska naturalnego, którego zasoby są ograniczone.*

*źródło: A. Drosik, D. Heidrich, M. Ratajczak „Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju. Podręcznik akademicki”, Warszawa 2022

Zrównoważony rozwój ma wymiar ekonomiczny, środowiskowyspołeczny.

Zrównoważony rozwój

Nowy model biznesowy oparty na ESG

Przewagi konkurencyjne w nowym modelu biznesowym są budowane w oparciu o czynniki ESG, czyli zagadnienia środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego (Environmental, Social, Governance).
Nowy model biznesowy – oparty na społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG – polega na tworzeniu wartości firmy:

 • nie tylko przez pryzmat zysku, ale też kończących się zasobów planety, zapewnienia równości i ładu,
 • z uwzględnieniem wpływu przedsiębiorstwa na obszar społeczny i środowiskowy.
Co oznacza ESG?

ESG obejmuje trzy obszary: środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance).

Czynniki środowiskowe odnoszą się to tego, w jaki sposób firma korzysta z zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. Może to oznaczać ilość i rodzaj wykorzystywanej energii, emisje gazów cieplarnianych, efektywność w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ilość wytwarzanych odpadów i sposób ich utylizacji, wpływ na bioróżnorodność.

Czynniki społeczne pozwalają zmierzyć, jak firma i jej działalność biznesowa wpływają na otoczenie społeczne – pracowników, klientów, dostawców oraz społeczność lokalną. Obejmują one takie kwestie jak zarządzanie pracownikami, różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy, poszanowanie praw pracowniczych i praw człowieka.

Ład korporacyjny dotyczy wewnętrznego system nadzoru firmy. Składają się na niego procedury, standardy i mechanizmy kontroli wdrożone w celu zapewnienia efektywnego zarządzania, usprawnienia procesów podejmowania decyzji i przestrzegania przepisów prawa.*

*na podstawie przewodnika GPW „Wytyczne do raportowania ESG”, 2021

Przykładowe zagadnienia w poszczególnych obszarach ESG

Environmental Obszar środowiskowy

Environmental

Obszar środowiskowy

 • Zmiany klimatyczne
 • Zarządzanie emisjami
 • Ślad węglowy
 • Zrównoważony transport
 • Zużycie energii
 • Ryzyka i szanse klimatyczne
 • Ochrona zasobów naturalnych (woda, gleby, bioróżnorodność)
 • Zużycie wody
 • Odpady i zanieczyszczenia
 • GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym)
Social Obszar społeczny

Social

Obszar społeczny

 • Prawa człowieka
 • Warunki pracy
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Work-life balance
 • Inwestycje w kapitał ludzki
 • Rozwój zawodowy, szkolenia
 • Różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy
 • Różnica wynagrodzeń według płci
 • Rotacja zatrudnienia
 • Wolność zrzeszania się
 • Wolontariat pracowniczy
 • Projekty społeczne
Governance Ład korporacyjny

Governance

Ład korporacyjny

 • Etyka w biznesie
 • Polityka antykorupcyjna
 • Mechanizm zgłaszania naruszeń, ochrona sygnalistów
 • Ochrona danych
 • Struktura zarządzania
 • Transparentne procedury sprawozdawcze
 • Zarządzanie ryzykiem
 • ESG w łańcuchu wartości (dostawcy, partnerzy)

CSR, ESG a zrównoważony rozwój

Dzięki wdrażaniu CSR (społecznej odpowiedzialności) przedsiębiorstwa mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju – to cel nadrzędny, globalny.

Odpowiadająca na wyzwania transformacji gospodarczej i społecznej oraz wyzwania klimatyczne nowoczesna strategia CSR musi uwzględniać cele firmy w trzech obszarach ESG.

Każdy z nich (obszar: środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego) jest oparty na mierzalnych wskaźnikach i powinien podlegać raportowaniu. W oparciu o czynniki ESG firmy opracowują raporty niefinansowe (nazwane też raportami zrównoważonego rozwoju). Wskaźniki ESG są podstawą do tworzenia ratingów firm przez inwestorów i banki.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Na szczycie ONZ w 2015 roku przywódcy krajów członkowskich przyjęli rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG) i związanych z nimi 169 działań, które mają być osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu.

Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. 5xP: people, planet, prosperity, peace, partnership).

Cele zrównoważonego rozwoju