Kodeks etyki i postępowania biznesowego „Energopomiar” Sp. z o.o.

Kodeks etyki i postępowania biznesowego został opracowany w celu zebrania najważniejszych zasad, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Energopomiaru, w tym osoby pełniące funkcje kierownicze i dyrektorskie w Spółce oraz członkowie organów zarządczych.

Kodeks dotyczy również – w określonym zakresie – interesariuszy firmy, w tym klientów, dostawców, podwykonawców, partnerów biznesowych i społecznych Spółki.

Kodeks obejmuje zasady dotyczące:

 • etyki w działalności Spółki,
 • ochrony konkurencji i dobrych praktyk rynkowych,
 • polityki antykorupcyjnej, w tym przyjmowania i wręczania prezentów,
 • zgłaszania nieprawidłowości.

Opracowanie i wdrożenie kodeksu etyki to jedno z zadań wynikających ze strategii społecznej odpowiedzialności Energopomiaru na lata 2023–2027, cel „Zarządzanie wspierające realizację celów ESG”.

Kodeks składa się z następujących punktów:

 • Wartości i normy etyczne w Spółce
 • Poufność
 • Ochrona informacji i własności intelektualnej
 • Bezstronność
 • Zapobieganie korupcji i konfliktowi interesów
 • Ochrona konkurencji, współpraca z dostawcami i partnerami
 • Zgłaszanie nieprawidłowości
 • Zobowiązania Spółki

Wartości Energopomiaru

Firmowe wartości powinny być drogowskazem dla pracowników Energopomiaru, jakich wyborów dokonywać w pracy. Wartości Energopomiaru to:

Partnerska współpraca

Do współpracy wybieramy dostawców i partnerów biznesowych, którzy prowadzą działalność zgodnie z zasadami uczciwej i swobodnej konkurencji oraz obowiązującymi przepisami, szanujących prawa swoich pracowników oraz środowisko naturalne.