System zarządzania i akredytacje

Zintegrowany system zarządzania

Energopomiar swój pierwszy certyfikat systemu zapewnienia jakości według normy PN-ISO 9002:1996 uzyskał w 1998 roku. W lutym 2011 roku ENERGOPOMIAR otrzymał certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie całej działalności Spółki, a więc: usług pomiarowych, badawczych i doradczych dotyczących procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno-mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska, a także analiz chemicznych i fizykochemicznych, badań środowiska pracy oraz doradztwa inwestycyjnego. Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność usług Spółki z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06.

Polityka systemu zarządzania
Certyfikat systemu zarządzania
certyfikat PCBC
System Zarządzania Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Certyfikat IQNet

Akredytacje PCA

„Energopomiar” Sp. z o.o. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji:

Akredytacja PCA AB 550

Nr AB 550 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla Laboratorium Inżynierii Środowiska (Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza, Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego, Centralne Laboratorium, Dział Diagnostyki Eksploatacyjnej)

Dziedziny badań:

 • badania akustyczne (A)
 • badania chemiczne (C)
 • badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • badania inne (M)
 • badania właściwości fizycznych (N)
 • badania radiochemiczne i promieniowania w tym nuklearne (O)
 • pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
Certyfikat AB 550
Zakres akredytacji

Elastyczny zakres akredytacji:

Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego – pobieranie próbek i badania
Centralne Laboratorium – badania
Akredytacja AP 131

Nr AP 131 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dla laboratorium wzorcującego (Laboratorium Metrologiczne w Dziale Automatyki).

Obszary wzorcowań/pomiarów:

 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • częstotliwość
 • elektryczna symulacja wielkości
 • ciśnienie
 • temperatura (termometria elektryczna)
Certyfikat AP 131
Zakres akredytacji

Uznanie UDT

Znak UDT, LBU-112

„Energopomiar” Sp. z o.o. posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów. Zostało ono przyznane Laboratorium Działu Diagnostyki Materiałowej, które spełnia wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 2/2021 Uznawanie Laboratoriów – Ocena Kompetencji Laboratoriów Badawczych, co zostało potwierdzone świadectwem uznania laboratorium Nr LBU-112/07-21 w zakresie następujących metod badawczych:

 • badania ultradźwiękowe,
 • badania magnetyczne-proszkowe,
 • badania penetracyjne,
 • badania wizualne,
 • pomiary twardości metali,
 • badania metalograficzne,
 • badanie mikrostruktury metodą SEM,
 • pomiary liniowe.
Świadectwo uznania laboratorium
Rejestr uznanych laboratoriów jest dostępny na stronie Urzędu Dozoru Technicznego https://www.udt.gov.pl/rejestry-slider