Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich „Energopomiar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Administrator”) gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych są „Energopomiar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279, posiadająca numer NIP 631-010-00-29, REGON 271061709.
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: iod@energopomiar.com.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.energopomiar.com.pl (dalej: „Serwis”) Administrator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu:

  1. udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie odpowiedzi na pytania przesłane na adresy kontaktowe dostępne na stronie internetowej Administratora;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
  3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również w celu analitycznym polegającym na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics.

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza następujące dane osobowe, które zostaną w trakcie komunikacji z użytkownikami Serwisu:

a) nazwa firmy lub imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) inne dane podane w treści wiadomości

W ramach Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przez Państwa podane. Dane osobowe mogą być również w niektórych sytuacjach zbierane automatycznie za pomocą plików cookies, o czym jest mowa w polityce cookies znajdującej się poniżej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie odpowiedzi na pytanie przesłane na adresy kontaktowe dostępne w Serwisie jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda jest wyrażana w chwili złożenia zapytania za pośrednictwem adresu e-mail.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, wskazany powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, następuje na podstawie Państwa decyzji. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:
a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu wyjaśnienia sprawy, w związku z którą nastąpił kontakt za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępne na stronie internetowej Administratora, lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej;
b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 i 3 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.
Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Mają Państwo prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
c) przenoszenia Państwa danych osobowych;
d) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, dostawcy usług płatniczych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).
Co do zasady Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Instagram, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Instagram wykorzystuje klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.
Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:
− Instagram – Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
− Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

SOCIAL MEDIA
Administratorem danych osobowych Użytkowników na profilu na portalu społecznościowym Instagram jest „Energopomiar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032279, posiadająca numer NIP 631-010-00-29, REGON 271061709.
Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy:
a) dokonali subskrypcji na profilu poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,
b) opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu.
Administrator może przetwarzać następujące dane:
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym Instagram,
b) dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Instagram;
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:
a) prowadzenia konta pod nazwą https://www.instagram.com/energopomiar/ na portalu społecznościowym Instagram, w tym w celu administrowania i zarządzania konta oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO,
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
c) badania satysfakcji klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym Instagram mogą być:
a) upoważnieni pracownicy Administratora danych,
b) podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania profilu na portalu Instagram,
c) właściciel portalu społecznościowego Instagram w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania profilu na portalu Instagram – zgodnie z regulaminem tego portalu. Szczegółowe informacje dostępne są w polityce prywatności Facebook Ireland Ltd., dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Dane Użytkowników zostały pozyskane z portalu Instagram oraz z publicznych profili Użytkowników na platformie internetowej Instagram.
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia profilu lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.
Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

PROFILOWANIE
Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

POLITYKA COOKIES
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty. Oznacza to, że w przypadku korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.energopomiar.com.pl pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Serwis stosuje następujące typy plików cookies:
a) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
b) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej (w tym poprzez wbudowany kod Google Analytics);
c) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
d) umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
e) umożliwiające odesłanie do strony zewnętrznego dostawcy, w tym właściciela portalu społecznościowego Instagram.
W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.
Należy mieć na uwadze, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym. Brak zmiany tych ustawień i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.