Raportowanie śladu węglowego i zagadnień związanych z klimatem zgodnie z CSRD i zasadami zrównoważonego rozwoju

10 czerwca 2024 r.
Szkolenie online
Ślad węglowy i środowiskowy

Ślad węglowy i klimat

Na mocy unijnej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) na przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z nowymi wytycznymi, a w nim ujawnienie kwestii związanych z klimatem i śladem węglowym. Cały ten proces jest skomplikowany i wymaga rzetelnego i zaplanowanego gromadzenia oraz analizy niezbędnych danych i wskaźników.

Firmy zobowiązane do raportowania według dyrektywy CSRD będą musiały raportować swój ślad węglowy nie tylko w zakresie 1 (emisje powstające w drodze spalania paliw, emisje z ubytków czynników chłodniczych oraz emisje powstające z przeprowadzanych procesów technologicznych w obiektach należących lub będących pod kontrolą organizacji) i 2 (emisje pośrednie powstające w wyniku wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz pary technologicznej, które są zużywane przez organizację), lecz również w zakresie 3 (inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu wartości firmy, w tym u dostawców). Zatem tematem inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych warto zająć się jak najszybciej.

Raportowanie zagadnień związanych ze zmianą klimatu jest szalenie istotne w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju spółek. Wybór odpowiednich scenariuszy związanych ze zmianą klimatu, pozyskanie odpowiednich danych, a także identyfikacja i znaczenie ryzyka fizycznego i przejściowego są niezbędne w celu przygotowania raportu ESG.

Każda analiza śladu środowiskowego rozpatrywana jest w granicach określonych na podstawie logiki łańcucha dostaw.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii obliczania śladu węglowego oraz wyzwań i problemów związanych z jego raportowaniem, a także praktycznego podejścia do określania wpływu klimatu na działalność przedsiębiorstwa oraz zarządzania ryzykami klimatycznymi w kontekście sprawozdawczości ESG.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do osób zajmujących się tematem zrównoważonego rozwoju, w tym raportowaniem kwestii środowiskowych i klimatycznych ESG, specjalistów ochrony środowiska, osób odpowiedzialnych za obliczanie śladu węglowego w organizacji, a także do kadry zarządzającej zainteresowanej rozpoznaniem tematu śladu węglowego produktu i organizacji w kontekście wymagań dla spółek, planowania strategii i zarządzania ryzykami klimatycznymi.

Korzyści dla uczestników

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy pozyskają konkretną i praktyczną wiedzę – od najlepszych, cenionych na rynku specjalistek Energopomiaru w swoich dziedzinach – na temat obliczania śladu węglowego, a także zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykami klimatycznymi podlegających raportowaniu.
Po każdej sesji tematycznej przewidziany jest czas na zadawanie pytań.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający nabycie przez niego wiedzy z zakresu obliczania śladu węglowego i raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu.

Plan i zakres szkolenia

Szkolenie trwa w godzinach 9:00–15:00. Będzie odbywało się za pośrednictwem MS Teams.
W trakcie spotkanie przewidziane są dwie przerwy.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione następujące zagadnienia:

I. Ślad węglowy organizacji

 • Przywitanie uczestników szkolenia
 • Znaczenie śladu węglowego i podstawowe pojęcia
 • Jak przygotować się do obliczenia śladu węglowego
 • Normy i standardy wyznaczania śladu węglowego – porównanie spójności
 • Metodologia śladu węglowego organizacji (zakres 1, 2 oraz 3) oraz studium przypadku (case study)
 • Q&A – sesja pytań i odpowiedzi
II. Ślad węglowy produktu
 • Metodologia śladu węglowego produktu oraz studium przypadku (case study)
 • Bazy danych i narzędzia do obliczania śladu węglowego
 • Carbon offset credit
 • Podsumowanie – znaczenie śladu węglowego organizacji i produktu
 • Q&A – sesja pytań i odpowiedzi
III. Zmiany klimatu i ryzyka klimatyczne
 • Zmiany klimatu a działalność przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja i metodyka oceny ryzyka fizycznego i przejściowego
 • Ujawnienia ryzyk i szans związanych z klimatem
 • Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

IV. Zarządzanie ryzykiem klimatycznym

 • Zdolność spółki do zarządzania ryzykiem klimatycznym
 • Wyzwania w zakresie raportowania ryzyk klimatycznych
 • Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

Prelegenci

Magdalena Skrzyńska 
Koordynatorka ds. analiz środowiskowych w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

dr Magdalena Skrzyńska

Główna specjalistka ds. analiz środowiskowych

Paulina Siupka 
Koordynator ds. analiz środowiskowych
„Energopomiar” Sp. z o.o.

Paulina Siupka

Główna specjalistka ds. analiz środowiskowych

Warunki udziału w szkoleniu

Cena szkolenia wynosi

1190 zł netto

za osobę.

Do powyższej ceny należy doliczyć 23% VAT.
Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały ze szkolenia przesłane w wersji elektronicznej, imienny certyfikat dla uczestnika.

Do wydarzenia pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty za szkolenie.

Podpisane zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres email: klukoszek@energopomiar.com.pl do dnia 15 maja 2024 r.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana nie później niż 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej.