Ślad węglowy i środowiskowy

Вуглецевий та екологічний слід

Ślad węglowy i środowiskowy
Визначення вуглецевого сліду є важливою частиною будь-яких зусиль з декарбонізації, спрямованих на зменшення впливу компаній, їхньої продукції та послуг на клімат. Компанія «Energopomiar» визначає вуглецевий, екологічний та водний слід і підтримує клієнтів у розробці стратегій декарбонізації та екологічної звітності.
Наша пропозиція включає такі послуги:
  • Визначення вуглецевого сліду організації за показниками 1, 2 і 3 з можливістю розробки персоналізованого ІТ-інструменту
  • Визначення вуглецевого сліду життєвого циклу продукту «від колиски до воріт» або «від колиски до могили»
  • Визначення екологічного сліду відповідно до Рекомендації Комісії ЄС 2021/2279
  • Визначення водного сліду для продукту та організації
  • Розробити стратегію декарбонізації, якій передує енергетичний аудит з рекомендаціями щодо підвищення показників енергоефективності та управління викидами парникових газів
  • Підтримка компаній та організацій у складанні звітності ESG (Екологічне та соціальне управління), включаючи визначення того, як вимірювати, визначати та перевіряти критерії екологічної стійкості
  • Консультування щодо розробки звітів зі сталого розвитку з урахуванням керівних принципів CSRD та європейських стандартів звітності зі сталого розвитку ESRS

Вуглецевий слід

Вуглецевий слід – це загальний обсяг викидів парникових газів, вироблених об’єктом аналізу, яким може бути, серед іншого, організація або продукт. Вуглецевий слід визначає вплив підприємства на навколишнє середовище і, зокрема, на клімат. Виражається в еквіваленті вуглекислого газу, завдяки цій одиниці можна порівнювати викиди різних парникових газів у загальному масштабі. Окрім вуглекислого газу (CO2), вуглецевий слід включає викиди таких газів, як метан (CH4), закис азоту (N2O), гексафторид сірки (SF6) та фторовані парникові гази.

Ми розраховуємо вуглецевий слід організації за трьома напрямками, враховуючи прямі викиди, непрямі викиди енергії та інші непрямі викиди, що генеруються по всьому ланцюжку створення вартості організації, яка аналізується. На відміну від цього, ми розраховуємо вуглецевий слід продукту протягом усього його життєвого циклу в рамках концепції «від колиски до могили» або, у випадку проміжних продуктів, в рамках концепції «від колиски до воріт».

Відповідно до Європейських стандартів звітності зі сталого розвитку (ESRS), ми визначаємо вуглецевий слід організації та продукту згідно з методологією, розробленою Інститутом світових ресурсів (World Resources Institute) та Всесвітньою бізнес-радою зі сталого розвитку (World Business Council for Sustainable), яку зазвичай називають методологією Протоколу щодо викидів парникових газів (GHG Protocol).

Obliczamy ślad węglowy
Każda analiza śladu środowiskowego rozpatrywana jest w granicach określonych na podstawie logiki łańcucha dostaw.

Аналіз життєвого циклу екологічного впливу (LCA) на довкілля

Вплив продукту на навколишнє середовище можна спостерігати протягом усього його життєвого циклу, який включає закупівлю сировини, проєктування, виробництво, транспортування/постачання, використання та остаточну утилізацію. Межі аналізованого випадку – це сукупність входів і виходів у вигляді елементарних потоків, призначених для відповідних їм описових одностадійних процесів і зібраних у структурований набір даних (LCI). Підготовлений набір даних пов’язаний з категоріями впливу на довкілля, які включають виснаження озонового шару, підкислення або використання ресурсів. Вплив окремих потоків елементів на навколишнє середовище моделюється за допомогою моделей характеристик.

Будь-який аналіз впливу на навколишнє середовище розглядається в межах, визначених логікою ланцюга постачання. Процеси, що охоплюються межами системи, поділяються на первинні процеси (тобто основні процеси життєвого циклу, для яких можливий прямий доступ до інформації, наприклад, прямі дані вимірювань) і фонові процеси (тобто ті процеси життєвого циклу, для яких прямий доступ до інформації неможливий і які повинні бути замінені вторинними даними).

Екологічний слід визначається на основі Рекомендації Комісії (ЄС) 2021/2279 від 15 грудня 2021 року про використання методів визначення екологічного сліду для вимірювання та інформування про екологічні показники протягом життєвого циклу продуктів та організацій. Рекомендації ЄС покликані полегшити підприємствам розрахунок екологічних показників на основі надійної, перевіреної та порівнянної інформації, а іншим сторонам (наприклад, державним органам, неурядовим організаціям, діловим партнерам) – доступ до такої інформації.

Надійні, перевірені вимірювання та інформація про екологічні характеристики продукції та організацій є важливим елементом у прийнятті екологічних рішень, включаючи інвестиційні процеси, а також елементом, що визначає конкурентоспроможність на ринку на основі перевіреної екологічної інформації.

Водний слід

Водний слід є частиною екологічного сліду і визначається на основі рекомендацій стандарту ISO 14046. Він враховує пряме та непряме водоспоживання, включаючи воду, використану в ланцюжку постачання сировини та напівфабрикатів, необхідних для виробництва продукту, що розглядається, та для ведення діяльності. Цей підхід дозволяє пов’язати споживання води з впливом продукту чи організації на довкілля.
Obliczamy ślad wodny