analizy przyrodnicze

Analizy przyrodnicze – kompleksowe badania fauny i flory

Analizy przyrodnicze – kompleksowe badania fauny i flory
W Energopomiarze oferujemy szeroki zakres usług związanych z badaniem i ochroną przyrody. Wykonujemy specjalistyczne ekspertyzy środowiskowe i przyrodnicze na potrzeby pozwoleń oraz w procesie inwestycyjnym, poprzedzone badaniami i obserwacjami w terenie oraz dokładną analizą dokumentacji oraz zgodności z przepisami prawa. Korzystamy z Systemów Informacji Geograficznej (GIS) do zbierania danych i opracowywania wyników. GIS umożliwia nam dokładne mapowanie i analizę danych środowiskowych, co znacząco zwiększa efektywność naszych badań.

Wsparcie dla różnorodnych projektów

Nasze usługi dotyczące ekspertyz przyrodniczych są kluczowe dla planowania i realizacji wielu przedsięwzięć, w tym dla:

  • inwestycji z branży OZE, w szczególności dla projektowanych i istniejących farm wiatrowych oraz projektowanych farm fotowoltaicznych,
  • inwestycji liniowych (drogi, linie elektroenergetyczne, linie kolejowe),
  • termomodernizacji budynków w zakresie występowania chronionych gatunków i siedlisk (ptaki, nietoperze, które zasiedlają remontowane budynki),
  • monitorowania celów ochrony obszarów Natura 2000.
Obserwacje ornitologiczne
Screening przyrodniczy
Analiza przyrodnicza farmy wiatrowej
Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Screening przyrodniczy

Prowadzimy wstępne oceny stanu środowiska naturalnego, identyfikując kluczowe obszary i potencjalne zagrożenia dla różnorodności biologicznej. Wykorzystujemy najnowsze technologie i metody badawcze, aby zapewnić dokładność i wiarygodność naszych ocen.

Monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne

Specjalizujemy się w szczegółowym monitorowaniu ptaków i nietoperzy. Ocena negatywnego oddziaływania na ptaki i nietoperze to element procedur środowiskowych przy planowaniu inwestycji. Nasze monitoringi obejmują zarówno standardowe metody obserwacyjne, jak również monitoring akustyczny.

Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Dokładnie badamy i dokumentujemy lokalne ekosystemy, tworząc szczegółowe inwentaryzacje fauny i flory. Nasze raporty i analizy pomagają w podejmowaniu decyzji związanych z ochroną przyrody i zarządzaniem środowiskiem.

Nadzór przyrodniczy

Oferujemy usługi nadzoru przyrodniczego, które pomagają w ocenie, czy wszystkie działania realizowane na terenie inwestycji są zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony przyrody. Ocena oddziaływania na środowisko to konieczny element zarządzania ryzykiem w działalności inwestycyjnej.

Usługi doradcze i szkoleniowe

Oferujemy doradztwo obejmujące wszelkie zagadnienia związane z ochroną przyrody, takie jak zgodność działań z przepisami czy zarządzanie zasobami naturalnymi. Oferujemy również wsparcie w konsultacjach z organami administracji państwowej i samorządowej oraz w ramach konsultacji społecznych. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie organizacji i prowadzenia warsztatów dla firm, organizacji i indywidualnych interesariuszy na tematy związane z ochroną przyrody i oceną oddziaływania na środowisko.

Taksonomia UE i ESRS w zakresie bioróżnorodności

Bioróżnorodność i ekosystemy są jednym z kluczowych elementów raportowania aspektów środowiskowych. Wymagający standard ESRS E4 (różnorodność biologiczna i ekosystemy) oraz Taksonomia w zakresie celu 6 (ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) wymagają eksperckiej wiedzy oraz znajomości regulacji krajowych i europejskich. Energopomiar oferuje doradztwo mające na celu wsparcie dla firm i inwestorów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie badania podwójnej istotności, jak i w zakresie raportowania kwestii dotyczących bioróżnorodności i ekosystemów.

Kontakt

Dariusz Janigacz
Dariusz Janigacz

Kierownik Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego

kom: +48 609 528 974

e-mail: djanigacz@energopomiar.com.pl

Sprawdź inne usługi

Pozwolenia środowiskowego doradztwo

Pozwolenia środowiskowe i doradztwo

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Pomiary hałasu

Pomiary hałasu

Nadzór na inwestycjami

Nadzór inwestycyjny

Doradztwo techniczne i środowiskowe w zakresie taksonomii UE oraz zarządzania zrównoważonymi inwestycjami

Taksonomia UE – doradztwo techniczne i środowiskowe

Rynek mocy

Ślad węglowy i środowiskowy