Badania ochronnych powłok gumowych

Badania ochronnych powłok gumowych

Badania ochronnych powłok gumowych
Wiele wielkogabarytowych urządzeń znajdujących zastosowanie w przemyśle wykonywanych jest ze stali konstrukcyjnych niskowęglowych lub stali niskostopowych. Wybór tego typu materiału konstrukcyjnego podyktowany jest przede wszystkim względami ekonomicznymi. Wiąże się to jednak z koniecznością ochrony stalowych ścian elementów przed procesami korozyjnymi poprzez zastosowanie różnorodnych zabezpieczeń m.in. powłok gumowych lub powłok wykonanych z innego rodzaju tworzyw sztucznych.
Zastosowanie właściwie dobranej powłoki, nadzór na każdym etapie realizacji instalacji, niezależny nadzór procesu gumowania, a także stały nadzór diagnostyczny pozwala zarówno na wydłużenie żywotności zabezpieczanego elementu/urządzenia, jak również na wydłużenie żywotności i przydatności eksploatacyjnej samej wykładziny, która z czasem podlega procesom zużywania i starzenia.
W wyniku eksploatacji właściwości powłoki gumowej ulegają stopniowemu pogorszeniu, a co za tym idzie zmniejszają się jej własności antykorozyjne. Z tego też powodu ważne staje się prowadzenie stałego nadzoru diagnostycznego warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.
Na podstawie cyklicznych badań diagnostycznych specjaliści Energopomiaru mogą prognozować dalszą żywotność zabezpieczenia powłok gumowych, w porę wychwycić oznaki zużywania się zabezpieczenia antykorozyjnego, a także z wyprzedzeniem zaplanować naprawy i remonty. Usługi wykonujemy w zakładach z różnych branż przemysłowych oraz w sektorze energetyki i ciepłownictwa.
mikroskop
Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
laborant pracuje przy mikroskopie
zbliżenie na mikroskop
mikroskop

Prace realizowane bezpośrednio na instalacji

Kontrola wizualna powłoki wykładziny gumowej według DIN 28055-2
Kontrola grubości warstwy wykładziny gumowej według DIN 28055-2
Kontrola twardości powłoki gumowej według DIN 53505, PN-EN ISO 868, PN-C-04238

Pobór prób do badań laboratoryjnych

Kontrola przyczepności powłoki gumowej w miejscu poboru próby według DIN 28055
Ocena wytrzymałości połączenia z metalem według PN-70/C-04252
Kontrola wizualna powierzchni stalowej w miejscu poboru próby

Badania diagnostyczne wykonywane w warunkach laboratoryjnych

Badania wizualne makro- i mikroskopowe powierzchni styku powłoki gumowej z medium według DIN 2805552
Badania wizualne mikro- i makroskopowe powierzchni styku powłoki z medium spajającym z metalem według DIN 2805552
Badania mikroskopowe przekroju i struktury powłoki gumowej
Pomiar twardości pobranych prób metodą Shore’a A według DIN 53505
Badania stopnia nasiąkliwości prób metodą termiczną według DIN 53765

Analiza właściwości wytrzymałościowych

Wyznaczenie wytrzymałości na rozerwanie według DIN 53504
Wyznaczenie wydłużenia przy zrywaniu według DIN 53504
Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy zrywaniu według PN-ISO 37

Usługi doradcze i eksperckie

Analiza i ocena stanu eksploatowanej wykładziny gumowej wraz z określeniem jej przydatności do dalszej pracy
Analizy przyczyn awarii/uszkodzeń powłoki oraz podłoża stalowego
Prognozowanie dalszej żywotności wykładziny gumowej (usługa możliwa do zrealizowania pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej trzykrotnej pełnej diagnostyki wykładziny)
Nadzór diagnostyczny nad procesem nakładania powłoki ochronnej według BN-82/2203-03

Diagnostyka wykładzin gumowych przynosi najlepsze rezultaty, gdy obejmuje początkowe etapy budowy instalacji (w fazie projektowania warto korzystać z doświadczeń eksploatacyjnych dotyczących zużywania się i problemów występujących podczas eksploatacji pracujących instalacji), stały nadzór diagnostyczny oraz prognozowanie trwałości lub konieczność wymiany powłoki gumowej. Kompleksowo prowadzony nadzór diagnostyczny pozwala na eliminację szeregu problemów eksploatacyjnych, pozwala zapobiec niespodziewanym awariom (często spowodowanymi drobnymi usterkami), a co za tym idzie zmniejsza koszty eksploatacyjne.
mikroskop
laborant pracuje przy mikroskopie
zbliżenie na mikroskop
Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Kontakt

Anna Kołodziej
Anna Kołodziej

Główny specjalista ds. badań korozyjnych
Dział Technologii Wodno-Chemicznych

tel. +48 32 237 64 25

kom: +48 667 080 045

e-mail: akolodziej@energopomiar.com.pl

Kontakt

Łukasz Kot
dr inż. Łukasz Kot

Dyrektor ds. kluczowych klientów

kom: +48 502 244 104

e-mail: lkot@energopomiar.com.pl

Sprawdź inne usługi

Analizy laboratoryjne

Analizy laboratoryjne

Usługa oczyszczanie chemiczne

Czyszczenie chemiczne i trawienie

Diagnostyka materiałowa

Diagnostyka materiałowa

Systemy pomiarów fizykochemicznych

Pomiary fizykochemiczne

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Nadzór na inwestycjami

Nadzór inwestycyjny