Biomasa – pomiary i badania

Biomasa – pomiary i badania

Usługa Biomasa – pomiary i badania

Energopomiar wykonuje analizy, pomiary i badania mające na celu spełnienie wymogów ustawowych dotyczących spalania biomasy oraz oceny wpływu spalania na warunki pracy obiektu. Nasze usługi mają też na celu rozliczanie produkcji pochodzącej z zasobów odnawialnych.

Analiza pod kątem wyboru rodzaju biomasy do spalania i współspalania, w tym:

analiza składu chemicznego biomasy,

analiza składu chemicznego popiołów z biomasy,

ocena wpływu mieszania paliwa podstawowego z biomasą na instalację podawania i przygotowania paliwa,

ekspertyzy na temat zgodności stosowanych paliw lub odpadów z definicją biomasy.

Analizy chemiczne wykonywane są w Centralnym Laboratorium Energopomiaru posiadającym akredytację PCA nr AB 550.

Sprawdź ofertę

Pobór próbek, wykonywanie analiz oraz nadzory przy współspalaniu biomasy i paliwa podstawowego.

Ocena wpływu spalania biomasy na warunki pracy kotła oraz wskaźniki energetyczne i emisyjne.

Doradztwo przy nowych inwestycjach. Sprawdź usługi

Próby eksploatacyjne w celu uzyskania lub rozszerzenia posiadanej koncesji.

Wsparcie merytoryczne przy rozliczeniu energii wyprodukowanej z OZE w celu uzyskania świadectw pochodzenia.

Pomiary kotłów i urządzeń pomocniczych.

Opracowanie koncepcji sposobu podawania i rozliczania biomasy oraz oceny spełnienia kryteriów metrologicznych w aktualnych warunkach ruchowych na obiekcie wraz z analizą ekonomiczną.

Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji uwierzytelniającej niezbędnej do uzyskania lub rozszerzenia posiadanej koncesji na produkcję energii z OZE dla układów hybrydowych oraz jednostek wykorzystujących paliwa odnawialne jako paliwo podstawowe.

Opiniowanie dokumentacji uwierzytelniających, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki.

Prace doradcze i pomiarowe służące zapewnieniu bezpieczeństwa spalania biomasy.

Wykonujemy prace pomiarowe mające na celu ustalenie faktycznego stanu paliw stałych (węgla i biomasy) na placach składowych na koniec roku, półrocza, kwartału lub w innych terminach.

Prace te obejmują:

Pomiar gęstości składowanych paliw.

Pomiar objętości składowanych paliw.

Wyznaczenie niepewności pomiarowej.

Opracowanie procedur i instrukcji wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych.

U

Przy realizacji każdej pracy analizowane są możliwości i uwarunkowania techniczne na obiekcie, tak by spełnić wymagania przewidziane ustawami i rozporządzeniami

Kontakt

Mariusz Kusa
Mariusz Kusa

Kierownik Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej 

kom: +48 785 020 339

e-mail: mkusa@energopomiar.com.pl

Sprawdź inne usługi

Usługi w zakresie OZE

Usługi w zakresie OZE

Analizy laboratoryjne

Analizy laboratoryjne

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Pomiary i badania bloków i urządzeń

Pomiary emisji i urządzeń ochrony powietrza

Pomiary emisji i urządzeń ochrony powietrza

Nadzór na inwestycjami

Nadzór inwestycyjny