turbina wiatrowa, panel słoneczny, słońce, dom

Doradztwo dla lokalnych społeczności energetycznych

Doradztwo dla lokalnych społeczności energetycznych
Energopomiar świadczy kompleksowe usługi doradcze dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych oraz samorządów i spółek komunalnych.
Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania dla inwestycji

Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania dla inwestycji wpisujących się w budowę strategii energetycznej klastra energii / spółdzielni energetycznej / JST, obejmujące wszystkie aspekty wymagane przez instytucje finansujące, w tym Taksonomię UE – przygotowanie wniosków i dokumentacji dotyczącej instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne.

Opracowanie dokumentacji przedinwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa) lub dostosowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. planów zagospodarowania przestrzennego), dokumentacja przetargowa, doradztwo inwestycyjne.

Nadzór nad prawidłowością wydatkowania i celowością rozliczeń środków dofinansowania w ramach klastrów, społeczności energetycznej.

Przygotowanie koncepcji i studiów wykonalności np. w obszarze OZE (biomasa, farma fotowoltaiczna, farma wiatrowa, biogazownie, wodór) celem określenia optymalnego modelu funkcjonowania klastrów energii / spółdzielni energetycznych oraz potencjalnych możliwości inwestycyjnych, w tym ich przygotowanie w oparciu o działania przedinwestycyjne.

Analizy audytowe, biznesplany dla jednostek samorządowych obejmujące lokalne uwarunkowania (łańcuchy komunalne lub komunalno-przemysłowe) będące podstawą do opracowania strategii energetycznej ukierunkowanej na neutralność klimatyczną i GOZ, z uwzględnieniem potrzeb energetycznych lokalnej społeczności.

Audyty techniczne i energetyczne infrastruktury użytkowej/wytwórczej nastawione na zbadanie rzeczywistego potencjału wytwórczego, a także identyfikacji obszarów do poprawy w obszarze efektywności energetycznej i operacyjnej dla instalacji/podmiotu/obszaru objętego osłoną bilansową.

Audyt potencjału energetycznego miasta/gminy/regionu, który obejmuje określenie m.in.:

  • trendów zapotrzebowania na ciepło,
  • potencjału wytwórczego w regionie obejmującego m.in. oddziaływanie prosumentów, jak również możliwości instalacji źródeł OZE,
  • potencjału energetycznego odpadów powstałych w mieście/gminie/regionie,
  • potencjału ciepła odpadowego,
  • potrzeb transportowych miasta/gminy/regionu.
Analizy audytowe, biznesplany dla jednostek samorządowych
one dla miast

Przygotowanie szczegółowych informacji dot. systemu elektroenergetycznego danego obszaru, audyty energetyczne, bilans energetyczny, analiza / koncepcja rozwoju systemu oraz źródeł przyłączonych.

Doradztwo i nadzór nad prawidłowością działań klastra / koordynatora klastra w stosunku do obowiązujących przepisów.

Doradztwo techniczne i inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury technicznej wpisującej się w model maksymalizacji wykorzystania lokalnych zasobów i dążenia do samobilansowania energetycznego.

Przygotowanie wniosków do urzędów o wydanie pozwoleń środowiskowych dla inwestycji na etapie przed rozpoczęciem budowy oraz w jej trakcie – obejmujące szeroki kontekst oddziaływania (emisje do powietrza, gleba, woda, hałas), w tym analizy LCA (Life Cycle Assessment) oraz decyzje środowiskowe, karty informacji.

Opracowanie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych i wsparcia inżynierskiego w aspektach technicznych dla obszaru środowiskowego, energetycznego i operacyjnego dla gminy/wydzielonego obszaru/podmiotu w aspekcie monitorowania postępów w osiąganiu założonej funkcji celu (np. neutralności klimatycznej, postępów w kierunku GOZ – gospodarki o obiegu zamkniętym).

Projektowanie zielona energia
Innowacje OZE Biznes
Zielone miasto
miasto oze
Projekt OZE
Nasze referencje

Wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna i studium wykonalności wariantu rekomendowanego dla modernizacji źródła ciepła w perspektywie dekarbonizacji

Celem analizy był wybór technologii modernizacji zakładu pozwalający osiągnąć całkowitą dekarbonizację oraz efekt najkorzystniejszy pod względem redukcji emisji dwutlenku węgla w stosunku do stanu obecnego przy zachowaniu korzystnych wskaźników ekonomicznych. Opracowanie obejmowało analizę takich koncepcji jak: budowa bloku gazowo-parowego, bloku turbiny gazowej wraz z kotłem odzysknicowym, elektrociepłownię opartą o silniki gazowe, ciepłownię gazowo-olejową, źródła OZE (farmy solarne, panele PV, pompy ciepła, krótkoterminowe oraz sezonowe magazyny ciepła), wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacji pracujących na terenie miasta.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu polegającego na rewitalizacji budynków

Usługa obejmowała pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, w tym nadzór inwestorski oraz bieżący nadzór i finalne rozliczenie projektu, który był dofinansowywany z urzędu marszałkowskiego.

Analiza techniczno-ekonomiczna określenia wielkości sezonowego magazynu energii cieplnej w ramach infrastruktury wytwórczej dla przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

Celem pracy było sporządzenie opracowania w zakresie analizy techniczno-ekonomicznej zabudowy sezonowego magazynu energii cieplnej w ramach istniejącej infrastruktury ciepłowniczej oraz do współpracy z planowaną inwestycją zabudowy kotła elektrodowego zasilanego energią elektryczną z farmy wiatrowej.

Koncepcja stworzenia społeczności energetycznej gminy

Usługi doradcze obejmujące opracowanie koncepcji stworzenia społeczności energetycznej gminy/miasta, np. klastra energii lub innego modelu społeczności energetycznej oraz doradztwo przedinwestycyjne.

Model energetyczny warszawy

Nowy model energetyczny m. st. Warszawy 2050

Energopomiar opracował dla Miasta Stołecznego Warszawy model energetyczny uwzględniający warunki elektroprosumeryzmu, czyli sytuacji, w której energią napędową na rynkach końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) jest energia elektryczna pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Przygotowane przez Energopomiar opracowanie stanowi mapę drogową, która wyznacza kierunek transformacji sektora energetycznego Warszawy w taki sposób, aby mogła ona sprostać wyznaczonym celom neutralności klimatycznej oraz zabezpieczyć potrzeby energetyczne swoich mieszkańców w horyzoncie 2050 roku.

Kontakt

Robert Sic
Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

kom: +48 601 403 351

e-mail: rsic@energopomiar.com.pl

Branże

Kompleksowe doradztwo dla lokalnych społeczności energetycznych kierujemy do klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, samorządów oraz spółek komunalnych reprezentujących takie branże jak: ciepłownictwo, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa i in.
Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Gospodarka odpadami

Energetyka

Gospodarka wodno-ściekowa

Energetyka

Sektor komunalny

Sprawdź inne usługi

Usługi dla JST i przedsiębiorstw komunalnych

Usługi dla JST i przedsiębiorstw komunalnych

GOZ – doradztwo techniczne i środowiskowe

Doradztwo techniczne i środowiskowe we wdrażaniu GOZ

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Rynek mocy

Ślad węglowy i środowiskowy

Doradztwo techniczne i środowiskowe w zakresie taksonomii UE oraz zarządzania zrównoważonymi inwestycjami

Taksonomia UE – doradztwo techniczne i środowiskowe

Nadzór na inwestycjami

Nadzór inwestycyjny