Monitoring środowiska, badania odpadów i GOZ

Monitoring środowiska

Energopomiar oferuje kompleksowy monitoring środowiska w rejonie obiektów przemysłowych i składowisk odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej obejmujący:

 • badania i pomiary jakości środowiska wodnego
 • ciągłe lub okresowe pomiary zapylenia powietrza, obejmujące pomiary opadu pyłu i stężenia pyłu zawieszonego
 • badania własności odpadów przeznaczonych do deponowania na składowiskach (monitoring strumienia odpadów w oparciu o sporządzenie „charakterystyki podstawowej” i cykliczne wykonanie „testów zgodności”)
 • badania gazu składowiskowego obejmujące określenie składu i emisji w zakresie: metanu, dwutlenku węgla, tlenu oraz tlenku węgla
 • badania zanieczyszczeń środowiska gruntowego

Badania właściwości odpadów, w tym:

 • pobieranie reprezentatywnych próbek odpadów
 • badanie właściwości fizycznych (uziarnienie, gęstości charakterystyczne, powierzchnia właściwa, wodoprzepuszczalność)
 • badanie składu morfologicznego odpadów
 • badanie promieniotwórczości naturalnej
 • przygotowywanie wyciągów wodnych
 • interpretacja wyników badań w oparciu o normy oraz obowiązujące przepisy prawne

Ocena właściwości odpadów pod kątem możliwości gospodarczego wykorzystania oraz wpływu na środowisko, w tym:

 • ocena zgodności właściwości odpadów z wymaganiami kierunkowych norm
 • opracowanie wniosków o wydanie aprobat technicznych
 • opinia dotycząca kwalifikacji odpadu zgodnie z katalogiem
 • opinia dotycząca możliwości zmiany statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
 • opracowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania odpadów na produkty uboczne (zgłoszenia uznania odpadów za produkt uboczny)
 • ocena wpływu gospodarczego wykorzystania odpadów na środowisko

Usługi w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

 • Audyty środowiskowe cyklu produkcyjnego i organizacji
 • Wyznaczenie śladu środowiskowego (w tym węglowego i wodnego) dla produktu i organizacji według aktualnie obowiązujących oraz zapowiadanych norm i standardów
 • Określenie potencjału redukcji dla śladów środowiskowych (w tym węglowego i wodnego)
 • Audyty środowiskowe obszarów o zidentyfikowanym potencjale redukcji wraz z określeniem wpływu (po redukcji potencjału) na ślad środowiskowy produktu lub organizacji
 • Wsparcie formalno-prawne oraz w obszarze badań analitycznych na potrzeby uzyskania decyzji urzędowych dotyczących kwalifikacji odpadów i produktów ubocznych
 • Projektowanie i implementacja dedykowanych systemów informatycznych i aplikacji służących realizacji obliczeń śladów środowiskowych w trybie online

Akredytowane laboratorium

Prace terenowe i laboratoryjne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodykami określonymi w rozporządzeniach oraz normach polskich i branżowych. Usługi objęte są akredytacją PCA nr AB 550, zgodną z normą PN-EN ISE/IEC 17025.

Wyposażenie pomiarowo-badawcze

Wyposażenie pomiarowo badawcze
Dysponujemy samochodami terenowymi wyposażonymi w wyciągarki, zestawy agregatów prądotwórczych, pompy głębinowe, pneumatyczne zestawy pompowe, pompy perystaltyczne, kompresory oraz specjalistyczną aparaturę taką jak: przenośne analizatory gazów, aspiratory pyłu, zestawy do filtracji wody, zestawy do wykonywania analiz w terenie (pH-metry, konduktometry, tlenomierze, jonometry, fotometry), urządzenia do pomiarów geodezyjnych o wysokiej dokładności, młynki hydrometryczne, świstawki hydrogeologiczne, głębokościomierze, urządzenia do laboratoryjnych badań właściwości materiałów, gruntów i odpadów.

Kontakt

Dariusz Janigacz
Dariusz Janigacz

Kierownik Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego

kom: +48 609 528 974

e-mail: djanigacz@energopomiar.com.pl

Branże

Energopomiar świadczy usługi w zakresie monitoringu środowiska, badań odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa oraz gospodarki komunalnej, przemysłu rafineryjnego, chemicznego, papierniczego, hutniczego, a także zakładów termicznego przekształcania odpadów i innych przedsiębiorstw przemysłowych.

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny

Energetyka

Gospodarka odpadami