Nadzór na inwestycjami

Nadzór inwestycyjny

Nadzór inwestycyjny

Energopomiar świadczy usługi zarządzania projektami, doradztwa inwestycyjnego (technicznego, finansowego, formalno-prawnego), zarządzania roszczeniami, przygotowania procesu inwestycyjnego oraz jego organizacji na każdym etapie inwestycji – począwszy od prac przygotowawczych i studialnych, poprzez bieżące nadzory, a kończąc na odbiorach i wsparciu w eksploatacji obiektu.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i nadzoru na każdym etapie budowy i modernizacji:

 • bloków energetycznych
 • instalacji oczyszczania spalin
 • stacji transformatorowych i linii przesyłowych
 • instalacji termicznego przetwarzania odpadów
 • farm wiatrowych
 • biogazowni
 • tłoczni gazu i gazociągów
 • przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków
 • różnego rodzaju instalacji przemysłowych

Świadczymy usługi zgodnie metodyką stosowaną u klienta, w tym: PMI, PRINCE II oraz w oparciu o formuły FIDIC, EPCM.

Usługi na każdym etapie inwestycji

$

Planowanie inwestycji

Opracowanie koncepcji technicznej

Studia wykonalności i biznesplany

Pozyskiwanie finansowania ze środków krajowych i unijnych

Opracowanie Due Diligence

$

Przygotowanie inwestycji do realizacji

Ocena ryzyka

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Doradztwo formalno-prawne i techniczne w prowadzeniu przetargów

Usługa wyceny majątku trwałego firm branży energetycznej, wyceny wartości godziwej

Ocena stanu technicznego i ekspertyzy kominów.

Opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie decyzji niezbędnych do realizacji procesu inwestycyjnego

$

Realizacja inwestycji

Inżynier Kontraktu

Doradztwo Techniczne / Pomoc Techniczna

Nadzory inwestorskie

Monitoring formalno-prawny i finansowy inwestycji

Niezależny doradca techniczny dla banków oraz instytucji finansujących

Wsparcie doradcze dla generalnych wykonawców

Zarządzanie roszczeniami (Claim Management)

Doradztwo techniczne/techniczno-organizacyjne przy sporach sądowych lub przedsądowych

Nadzór przy rozbiórkach i wyburzeniach obiektów przemysłowych

Koordynacja BHP

$

Zakończenie inwestycji

Nadzór nad rozruchem obiektów przemysłowych

Nadzór nad przebiegiem testów odbiorowych i pomiarów gwarancyjnych

Rozliczenie finansowe inwestycji

Przekazanie inwestycji do użytkowania oraz eksploatacji

$

Faza eksploatacji

Inżynier gwarancyjny

Doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji oraz realizacji serwisów

Usługi dla inwestorów

Usługi dla wykonawców i generalnych realizatorów

Usługa niezależnego doradcy technicznego dla banków i instytucji finansujących

Wsparcie w wielu dziedzinach

Specjaliści Energopomiaru – oprócz zadań związanych z nadzorem inwestycji – zapewniają wsparcie merytoryczne w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, procesy energetyczne, automatyka, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka paliwowa itd. Nasi inżynierowie przygotowują opracowania techniczne i ekspertyzy w zakresie urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych, a także aktywnie uczestniczą w pracach zespołów zarządzających.

Liczby mówią za siebie

projektów inwestycyjnych

+

nakłady inwestycyjne na projekty, w których Energopomiar uczestniczył jako Inżynier Kontraktu

mld zł

nakłady inwestycyjne na projekty, w których Energopomiar uczestniczył jako Niezależny Doradca Techniczny

mld zł

Korzyści dla naszych Klientów

 • Współpraca z liderem w zakresie usług doradztwa inwestycyjnego w energetyce – tradycje inżynierskie, wiarygodność i kompetencje
 • Gwarancja osiągnięcia założonych celów i ograniczenie ryzyk w projekcie
 • Profesjonalny monitoring rzeczowo-finansowy projektu oraz optymalizacja kosztów
 • Rzetelnie prowadzona dokumentacja projektu
 • Podział kompetencji w projekcie i dostęp do specjalistów wielu branż (doradztwo techniczne, finansowe i prawne)
 • Możliwość rozszerzenia zakresu współpracy na każdym etapie umowy
 • Możliwość zlecania dodatkowych analiz i badań
 • Zarządzanie relacjami z wykonawcami i podwykonawcami oraz wsparcie w ewentualnych sporach
 • Większa wiarygodność przed instytucjami finansującymi / sponsorami projektu

Kontakt

Robert Sic
Robert Sic

Dyrektor Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

kom: +48 601 403 351

e-mail: di@energopomiar.com.pl

Branże

Energopomiar świadczy kompleksowe usługi doradcze i nadzoru w zakresie przedsięwzięć dla energetyki zawodowej i przemysłowej, różnych branż przemysłu, sektora komunalnego oraz bankowego.
Energetyka

Energetyka

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Gospodarka odpadami

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Gospodarka wodno-ściekowa

Energetyka

Sektor komunalny

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne