Pomiary hałasu

Pomiary hałasu

Usługa pomiary hałasu

Specjaliści Energopomiaru posiadają bogatą wiedzę na temat parametrów akustycznych różnego rodzaju źródeł hałasu oraz doświadczenie w rozwiązywaniu nietypowych problemów powstających przy realizacji nowych inwestycji.

 • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z obiektów przemysłowych (w tym pomiary okresowe, gwarancyjne, sprawdzające, inne).
 • Obliczenia wielkości emisji hałasu do środowiska z obiektów przemysłowych istniejących oraz projektowanych przy pomocy oprogramowania SoundPlan.
 • Pomiary oraz wyznaczenie parametrów akustycznych urządzeń i instalacji, w tym mocy akustycznej chłodni kominowych i wentylatorowych oraz kominów.
 • Opracowanie koncepcji ograniczania emisji hałasu w środowisku pracy jak
  i środowisku zewnętrznym, w tym: określanie możliwości ograniczenia emisji hałasu, dobór środków ograniczających emisję, dobór materiałów, określenie kosztów wykonania wyciszeń (istnieje również możliwość wykonania projektu proponowanych wyciszeń oraz ich wykonania – przy udziale współpracujących z Energopomiarem firm wykonawczych).
 • Ocena skuteczności zastosowanych lub projektowanych wyciszeń źródeł hałasu.
 • Pomiary hałasu w środowisku pracy.
  Wyznaczanie pomiarowe oraz obliczeniowe parametrów akustycznych pomieszczeń związanych z pobytem ludzi.
 • Doradztwo i opiniowanie w zakresie między innymi tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), formułowania wymagań gwarancyjnych, procedur pomiarów odbiorowych i gwarancyjnych itd.

Energopomiar posiada certyfikat akredytacji nr AB 550 w zakresie obejmującym pomiary hałasu w środowisku ogólnym (hałas przemysłowy) wraz z metodą obliczeniową, pomiary hałasu na stanowisku pracy, pomiary hałasu od urządzeń zgodnie z PN-EN ISO 3746 i PN-EN ISO 3744 oraz DIN 45635, a także pomiary hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi.

Nowe inwestycje a emisja hałasu

W przypadku planowania nowych inwestycji lub wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w zakładzie przemysłowym konieczne jest nie tylko wykonanie odpowiednich prognoz, ale również zapewnienie bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska warunków kontraktowych. Doświadczenia zebrane przez ekspertów Energopomiaru przy pracach nad zapisami gwarancyjnymi pozwalają przewidzieć i wyeliminować już na tym etapie inwestycji zagrożenia i problemy związane z wielkością emisji hałasu podczas późniejszej jej eksploatacji.
Specjaliści Energopomiaru prognozują wielkości emisji hałasu dla projektowanych inwestycji w sposób precyzyjny i kompleksowo podchodzą do zagadnień akustycznych

Usługa pomiary hałasu
Pomiary hałasu Energopomiar

Korzyści z usług

Wykonywane przez Energopomiar pomiary hałasu pozwalają naszym Klientom wypełnić przepisy ochrony środowiska.
W przypadku nowych instalacji pomiary hałasu stanowią niezbędny element oceny dotrzymania warunków kontraktowych.
Obliczenia wielkości emisji hałasu do środowiska dla istniejących zakładów stanowią podstawę do określenia akustycznego oddziaływania zakładu dla różnych jego wariantów pracy, a także pozwalają wskazać dominujące źródła hałasu oraz określić możliwości ograniczenia emisji hałasu z terenu zakładu.

Kontakt

Grzegorz Werner
Grzegorz Werner
Kierownik Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

kom: +48 783 294 184

e-mail: gwerner@energopomiar.com.pl

Branże

Usługi pomiarowe i doradcze dotyczące emisji hałasu świadczymy dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, sektora komunalnego oraz przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłowe i usługowe.

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny