Pozwolenia środowiskowe i doradztwo

Pozwolenia środowiskowe i doradztwo

Prowadzący instalacje przemysłowe muszą sprostać zaostrzającym się wymaganiom środowiskowym – zarówno poprzez dostosowanie samych instalacji do nowych przepisów, jak i posiadanych pozwoleń. Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych i ich aktualizacji dla nowych i istniejących instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Specjaliści Energopomiaru przygotowują obiekty przemysłowe do uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego wraz z opracowaniem raportów początkowych oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć.

Inne opracowania, jakie oferujemy to:
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wnioski o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
 • Operaty ochrony powietrza wraz z uzyskaniem pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia
 • Projekty planów remediacji wraz z uzyskaniem decyzji

Badania dodatkowe

Energopomiar oferuje również realizację badań i pomiarów niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub przygotowania operatów powietrznych w zakresie emisji substancji do powietrza. W zależności od potrzeb są to m.in.:

 • kompleksowe badania stanu środowiska gruntowo-wodnego,
 • badania i pomiary środowiska w zakresie pomiarów emisji do powietrza substancji zanieczyszczających pochodzących ze źródeł głównych i pomocniczych,
 • opracowanie mapy akustycznej dla obiektu na podstawie pomiarów poziomu hałasu,
 • pomiary pól elektromagnetycznych,
 • inwentaryzacje przyrodnicze.

Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania

Od 2005 roku doradzamy przy pozyskiwaniu dotacji i pożyczek preferencyjnych z funduszy europejskich i środków krajowych. Główne usługi w tym zakresie obejmują:

 • Opracowanie studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych
 • Monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i środków krajowych oraz rozliczanie efektów ekologicznych inwestycji

Kontakt

Dariusz Janigacz
Dariusz Janigacz

Kierownik Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego

kom: +48 609 528 974

e-mail: djanigacz@energopomiar.com.pl

Branże

Energopomiar świadczy usługi w zakresie doradztwa i pozwoleń środowiskowych dla klientów szeroko rozumianego sektora energetyki, ciepłownictwa oraz gospodarki komunalnej, zakładów termicznego przekształcania odpadów oraz przedsiębiorstw przemysłowych.
Energetyka

Energetyka

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Gospodarka odpadami

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Gospodarka wodno-ściekowa

Energetyka

Sektor komunalny

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne

Sprawdź inne usługi

Monitoring środowiska, badania odpadów i GOZ

Monitoring środowiska, badania odpadów i GOZ

GOZ – doradztwo techniczne i środowiskowe

Doradztwo techniczne i środowiskowe we wdrażaniu GOZ

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Rynek mocy

Ślad węglowy i środowiskowy