Ślad węglowy

Ślad węglowy i środowiskowy

Ślad węglowy i środowiskowy

Wyznaczenie śladu węglowego to niezbędny element wszelkich działań dekarbonizacyjnych, służących zmniejszeniu wpływu firm, ich produktów i usług na klimat.

Energopomiar wyznacza ślad węglowy, środowiskowy i wodny oraz wspiera klientów w opracowaniu strategii dekarbonizacji i raportowaniu w obszarze środowiskowym.

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

 • Wyznaczenie śladu węglowego organizacji w zakresie 1, 2 oraz 3 wraz z możliwością opracowania spersonalizowanego narzędzia informatycznego
 • Wyznaczenie śladu węglowego produktu w cyklu życia w ujęciu „od kołyski do bramy” lub „od kołyski do grobu”
 • Wyznaczenie śladu środowiskowego zgodnie z zaleceniami Komisji UE 2021/2279
 • Wyznaczenie śladu wodnego dla produktu i organizacji
 • Opracowanie strategii dekarbonizacji, poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego wraz z zaleceniami, jak poprawić wskaźniki efektywności energetycznej i zarządzać emisjami gazów cieplarnianych
 • Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji w raportowaniu ESG, w tym ustaleniu sposobu pomiaru, określeniu i weryfikacji środowiskowych kryteriów zrównoważonego rozwoju
 • Doradztwo przy opracowywaniu raportów zrównoważonego rozwoju z uwzględnianiem wytycznych dyrektywy CSRD i europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS

Ślad węglowy

Ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych wytworzona przez analizowany podmiot, którym może być m.in. organizacja i produkt. Ślad węglowy określa wpływ podmiotu na środowisko, a konkretnie na klimat. Jest on wyrażony za pomocą ekwiwalentu dwutlenku węgla, dzięki tej jednostce możliwe jest porównanie emisji różnych gazów cieplarnianych na wspólnej skali. Ślad węglowy oprócz dwutlenku węgla (CO2) uwzględnia emisje takich gazów jak metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), heksafluorek siarki (SF6) oraz fluorowane gazy cieplarniane.

Ślad węglowy organizacji obliczamy w trzech zakresach, uwzględniając emisje bezpośrednie, pośrednie energetyczne oraz pozostałe emisje pośrednie generowane w całym łańcuchu wartości analizowanej organizacji. Natomiast ślad węglowy produktu obliczamy w całym cyklu życia w ujęciu „od kołyski do grobu” lub w przypadku półproduktów w ujęciu „od kołyski do bramy”.

Zgodnie z europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) ślad węglowy organizacji i produktu wyznaczamy zgodnie z metodologią opracowaną przez World Resources Institute oraz World Business Council for Sustainable, potocznie nazywaną metodologią GHG Protocol.

Obliczamy ślad węglowy
Każda analiza śladu środowiskowego rozpatrywana jest w granicach określonych na podstawie logiki łańcucha dostaw.

Ślad środowiskowy LCA

Wpływ wyrobu na środowisko można obserwować w całym cyklu jego życia, który obejmuje pozyskanie surowców, projekt, produkcję, transport/dostawę, wykorzystanie oraz końcową utylizację. Granice analizowanego przypadku to zestawienie wejść i wyjść w postacie elementarnych strumieni, przypisanych do opowiadających im procesów jednostawowych i zebranych w uporządkowany zbiór danych (LCI). Przygotowany zbiór danych jest związany z kategoriami odziaływania na środowisko, do których należą między innymi zubożenie warstwy ozonowej, zakwaszenie lub wykorzystywanie zasobów. Wpływ poszczególnych strumieni elementarnych na środowisko modeluje się za pomocą modeli charakterystyki.

Każda analiza śladu środowiskowego rozpatrywana jest w granicach określonych na podstawie logiki łańcucha dostaw. Procesy objęte granicami systemu podzielone są na procesy pierwszoplanowe (tj. główne procesy cyklu życia, w przypadku których możliwy jest bezpośredni dostęp do informacji np. bezpośrednich danych pomiarowych) oraz procesy w tle (tj. te procesy cyklu życia w przypadku, których niemożliwy jest bezpośredni dostęp do informacji i należy zastąpić je danymi wtórnymi).
Ślad środowiskowy jest wyznaczany na podstawie Zaleceń Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej. Zalecenia UE zostały opracowane, aby ułatwić przedsiębiorcom obliczanie efektywności środowiskowej na podstawie wiarygodnych, weryfikowalnych i porównywalnych informacji, a innym podmiotom (np. organom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym, partnerom biznesowym) na dostęp do takich informacji.

Wiarygodne, prawidłowe pomiary i informacje dotyczące efektywności środowiskowej produktów i organizacji są istotnym elementem procesu decyzyjnego w obszarze ochrony środowiska, w tym procesów inwestycyjnych, a także elementem stanowiącym o konkurencyjności na rynku w oparciu o wiarygodne informacje środowiskowe.

Ślad wodny

Ślad wodny stanowi element śladu środowiskowego i jest wyznaczany w oparciu o wytyczne zawarte w ISO 14046. Uwzględnia bezpośrednie i pośrednie zużycie wody, w tym wodę zużytą w całym łańcuchu dostaw surowców i półproduktów wymaganych do wytworzenia analizowanego produktu oraz prowadzenia działalności. Takie podejście umożliwia powiązanie konsumpcji wody z wpływem produktu lub organizacji na środowisko.

Obliczamy ślad wodny

Kontakt

Patrycja Żupa-Marczuk
Patrycja Żupa-Marczuk
Kierowniczka Biura Projektów Innowacyjnych,
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju

tel. +48 32 237 65 16

kom: +48 783 294 165

e-mail: pzupa@energopomiar.com.pl

Szkolenie

10 czerwca 2024 r.
Online

Raportowanie śladu węglowego i zagadnień związanych z klimatem zgodnie z CSRD i zasadami zrównoważonego rozwoju

Zakres tematyczny:

 • Ślad węglowy organizacji
 • Ślad węglowy produktu
 • Zmiany klimatu i ryzyka klimatyczne
 • Zarządzanie ryzykiem klimatycznym
SEG ESG Partner

Energopomiar jest SEG ESG Partnerem – należy do grona firm doradczych wyspecjalizowanych w różnych usługach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG, ustanowionego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundację Standardów Raportowania.

Branże

Ślad węglowy i środowiskowy wyznaczamy dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, sektora komunalnego oraz przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłowe i usługowe.

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Gospodarka odpadami

Energetyka

Gospodarka wodno-ściekowa

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne