Usługi dla JST i przedsiębiorstw komunalnych

Usługi dla JST i przedsiębiorstw komunalnych

Usługi dla JST i przedsiębiorstw komunalnych

Energopomiar świadczy eksperckie usługi doradcze, pomiarowe i badawcze dla jednostek samorządowych (gmin, miast itd.) oraz przedsiębiorstw komunalnych w następujących obszarach:

Strategie dekarbonizacji

Efektywność energetyczna

Ochrona powietrza i hałas

Gospodarka odpadami

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarowanie wodami

Ochrona powierzchni ziemi

Technologie wody i ścieków

Nadzór nad inwestycjami

Analizy audytowe, biznes plany i studia wykonalności dla jednostek samorządowych (gmin, miast itp.) obejmujące lokalne uwarunkowania (łańcuchy komunalne lub komunalno-przemysłowe) będące podstawą do opracowania strategii energetycznej ukierunkowanej na neutralność klimatyczną i GOZ, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego.

Audyt potencjału energetycznego miasta/gminy/regionu, który obejmuje określenie m.in.:

  • trendów zapotrzebowania na ciepło,
  • potencjału wytwórczego w regionie obejmującego m.in. oddziaływanie prosumentów, jak również możliwości instalacji źródeł OZE,
  • potencjału energetycznego odpadów powstałych w mieście/gminie/regionie,
  • potencjału ciepła odpadowego,
  • potrzeb transportowych miasta/gminy/regionu.

W ramach audytu oceniona zostanie techniczna możliwość wykorzystania zidentyfikowanego potencjału wraz z określeniem niezbędnych wskaźników technicznych i ekonomicznych.

Audyty techniczne i energetyczne infrastruktury użytkowej/wytwórczej nastawione na zbadanie rzeczywistego potencjału wytwórczego, a także identyfikacji obszarów do poprawy w obszarze efektywności energetycznej i operacyjnej dla instalacji/podmiotu/obszaru objętego osłoną bilansową.

Przygotowanie wniosków do urzędów o wydanie pozwoleń środowiskowych obejmujące szeroki kontekst oddziaływania (emisje do powietrza, gleba, woda, hałas), w tym analizy LCA (Life Cycle Assessment).

Oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Doradztwo w zakresie przygotowania gruntów zdegradowanych i przekształconych do nowych inwestycji.

Doradztwo techniczne i inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury technicznej wpisującej się w model maksymalizacji wykorzystania lokalnych zasobów i dążenia do samobilansowania energetycznego.

Opracowanie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych i wsparcia inżynierskiego w aspektach technicznych dla obszaru środowiskowego, energetycznego i operacyjnego dla gminy/wydzielonego obszaru/podmiotu w aspekcie monitorowania postępów w osiąganiu założonej funkcji celu (np. neutralności klimatycznej, postępów w kierunku GOZ).

Wsparcie w uzyskaniu dofinansowania dla inwestycji wpisujących się w budowę strategii energetycznej gminy obejmujące wszystkie aspekty wymagane przez instytucje finansujące, w tym taksonomię UE.

Nowy model energetyczny miasta

Energopomiar opracował dla Miasta Stołecznego Warszawy model energetyczny uwzględniający warunki elektroprosumeryzmu, czyli sytuacji, w której energią napędową na rynkach końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) jest energia elektryczna pozyskiwana ze źródeł odnawialnych.

Przygotowane przez Energopomiar opracowanie stanowi mapę drogową, która wyznacza kierunek transformacji sektora energetycznego Warszawy w taki sposób, aby mogła ona sprostać wyznaczonym celom neutralności klimatycznej oraz zabezpieczyć potrzeby energetyczne swoich mieszkańców w horyzoncie 2050 roku.

Przeczytaj artykuł na temat założeń projektu
https://energopomiar.com/publikacje/biuletyn/nr-3-2021/#1

Kontakt

Tomasz Słupik
Tomasz Słupik

Dyrektor Techniczny

kom: +48 601 642 146

e-mail: tslupik@energopomiar.com.pl