Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w węźle E, F, G zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3

1 sierpnia 2023

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w węźle E, F, G zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

Zakres robót obejmuje – orientacyjny zakres

  1. Odcięcie instalacji centralnego ogrzewania i wody zimnej w części garażowej, tj. budynku G1-G12
  2. Demontaż rozdzielacza centralnego ogrzewania w budynku E
  3. Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych i montaż zaworów grzejnikowych powrotnych w budynku E
  4. Montaż licznika ciepła centralnego ogrzewania
  5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w rurze STEEL do podłączenia 4 grzejników płytowych i montaż nagrzewnicy VOLCANO VR Mini

Termin realizacji: wrzesień 2023 r.

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela:
Bogdan Ostrowski, tel. +48 695 213 547, godz. 07:00 – 13:00

Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2023 r., o godz. 10:00
(za termin złożenia Oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę)

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...