Świadczenie usług przeglądów i konserwacji instalacji nawiewno-wywiewnej w budynku B, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3

8 listopada 2023

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Świadczenie usług przeglądów i konserwacji instalacji nawiewno-wywiewnej w budynku B, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

Zakres robót obejmuje – orientacyjny zakres

  1. Pełna automatyka funkcjonowania układu nawiewno-wywiewnego wraz z regulacją urządzeń SmayLab;
  2. Ze względu na fakt, że instalacja wyciągowa odprowadza produkty, które powstają w wyniku procesów chemicznych w dygestoriach oraz pod odciągami (okapy), w niektórych przypadkach następuje wytrącanie się substancji na elementach regulatorów przepływu oraz klapach ppoż. zakłócając ich pracę, a w niektórych przypadkach blokując wyciąg w ofercie należy uwzględnić:

2.1. przeglądy wszystkich regulatorów przepływu oraz klap przeciwpożarowych na instalacji wyciągowej pod kątem zanieczyszczeń substancjami chemicznymi;

2.2. w oparciu o dokonany ogląd potwierdzony dokumentacją zdjęciową zostanie – czyszczenie, wymianę elementów mechanicznych lub wymianę poszczególnych urządzeń;

2.3. pomiary wydajności układu;

2.4. inspekcję kanałów kamerą inspekcyjną (wytypowane kanały – na podstawie podjętych wcześniej działań);

2.5. przegląd połączeń śrubowych po stronie elektrycznej w urządzeniach sterowniczych SmayLab (dotyczy działania panelu dygestorium oraz pozostałych urządzeń).

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Wykonawca zobowiązany jest (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do przeprowadzenia wizji lokalnej, z której zostanie sporządzony protokół. Kopię protokołu należy dołączyć do oferty.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela od wtorku do czwartku w godz. 09:00 – 15:00  Wojciech Witos, pod nr tel. kom. +48 662 825 432 lub od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 13:00  Grzegorz Prochota, pod nr tel. kom. +48 601 428 301.

Termin składania ofert upływa dnia 22 listopada 2023 r., o godz. 10:00 (za termin złożenia Oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę).

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...