Wykonanie trzech analiz – wstępnych studiów wykonalności i opłacalności inwestycji

16 marca 2022

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie trzech analiz – wstępnych studiów wykonalności i opłacalności inwestycji dla następujących lokalizacji:

 • Gliwice, ul. Świętokrzyska 2; nr działki 346, 360; KW GL1G/0004490/5; powierzchnia użytkowa 3 120,66 m2; budynek murowany, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony – funkcja biurowa; budynek gospodarczy
 • Gliwice, ul. Kozłowska 13, nr działki 114; KW GL1G/00075316/1, nieużytkowany grunt   o powierzchni 9 477,0 m2
 • Gdańsk, ul. Polanki 12-13; nr działki 8; KW GD1G/00066105/9; powierzchnia użytkowa 923,115 m2; budynek murowany, trzykondygnacyjny; funkcja biurowa – mieszkalna

Zakres opracowania winien obejmować co najmniej, odrębnie dla każdej nieruchomości:

 • Wariant 0 – Stan istniejący. Główny cel – zwiększenie przepływów pieniężnych przy założeniu braku ponoszenia nakładów inwestycyjnych
   • Identyfikacja i ustalenie stanu faktycznego wykorzystania gospodarczego nieruchomości,
   • Ocena techniczna, w tym budowlana, użytkowa i funkcjonalna nieruchomości wraz z propozycją ewentualnych przedsięwzięć remontowych, mających na celu optymalizację wykorzystania nieruchomości,
   • Analiza powierzchni i pozostałych komponentów nieruchomości posiadających potencjał do generowania przychodów i kosztów oraz aktualnych warunków handlowych i formalno-prawnych zawartych umów, wraz ze wskazaniem zapisów istotnie odbiegających od warunków rynkowych oraz przedłożenie propozycji zmian w umowach,
   • Analiza rynku nieruchomości podobnych w otoczeniu lokalnym, zawierającą co najmniej analizę: stawek czynszowych, rodzaju najemców, potencjalnych najemców, trendów rynkowych, gospodarczych itp.
   • Studium wykonalności zmierzające do maksymalizacji wykorzystania gospodarczego składników nieruchomości, z uwzględnieniem powyższych punktów, gdzie głównym celem jest zwiększenie przepływów pieniężnych przy założeniu braku dokonywania znaczących zmian tudzież ponoszenia nakładów inwestycyjnych,
   • Analiza finansowa, ekonomiczna, z uwzględnieniem potencjalnych źródeł finansowania i/lub dofinansowania przedsięwzięcia.
 • Wariant 1 do 4 – Rozwiązania inwestycyjne. Główny cel – zwiększenie zysków z nieruchomości przy założeniu ponoszenia nakładów inwestycyjnych
   • Charakterystyka i analiza otoczenia, badanie rynku, trendy i kierunki rozwojowe, analiza mikro i makroekonomiczna, analiza techniczna nieruchomości, MPZP, analiza w obszarze ochrony środowiska,
   • Wariant 1 do 3 – zaproponowanie trzech różnych rozwiązań inwestycyjnych dla każdego z obiektów, zmierzających do osiągnięcia jak najwyższych zysków z inwestycji,
   • Wariant 4 – dla nieruchomości Gliwice, ul . Kozłowska 13 należy przeanalizować wykonanie odpłatnego parkingu dla pojazdów oraz wykonanie częściowo odpłatnego parkingu i częściowo odpłatnych magazynów,
   • Zdefiniowanie możliwych źródeł finansowania i dofinansowania inwestycji, z uwzględnieniem pomocy publicznej,
   • Analiza finansowa, ekonomiczna, wrażliwości i ryzyka realizacji planowanych działań inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów, tj. 1 do 4.
   • Dla wariantów 1 do 4 należy wskazać i określić wszelkie przychody i koszty generowane zarówno na etapie inwestycji, jak również docelowego przeznaczenia nieruchomości.
   • Wskazanie koniecznych do uzyskania zgód administracyjnych związanych z realizacją proponowanych wariantów.
 • Wariant 5 – Wycena nieruchomości pod kątem sprzedaży
 • Rekomendacja
   • Wariant rekomendowany dla poszczególnej nieruchomości, z uwzględnieniem wariantu nr 5, tj. sprzedaży,
   • Opracowanie szczegółowego modelu rzeczowo-finansowego dla rekomendowanych wariantów,
   • Kluczowe etapy i terminy realizacji poszczególnych rekomendowanych wariantów

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw formalno-prawnych udziela

Agnieszka Coghen, tel. 663 410 033

Magdalena Giełda, tel. 501 414 771

Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2022 r., o godz. 12:00.

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...