Wykonanie węzła cieplnego. Świętokrzyska 2

4 lipca 2023

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie węzła cieplnego dla budynku zlokalizowanego w Gliwicach, przy ul. Świętokrzyskiej 2.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

Zakres robót obejmuje – orientacyjny zakres

1. Modernizacja obecnego pomieszczenia kotłowni gazowej na potrzeby montażu węzła cieplnego.

2. Zakup, montaż oraz uruchomienie węzła cieplnego.

3. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych uzgodnień i odbiorów z dostawcą ciepła (PEC Gliwice).

Termin realizacji: 31.08.2023 r.

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela:
Adam Codogni, tel. +48 600 362 730, godz. 09:00 – 16:00

Termin składania ofert upływa dnia 18 lipca 2023 r., o godz. 10:00 (za termin złożenia Oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę)

 

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...