Zapytanie ofertowe na wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

13 września 2021

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o. (działki nr : 96,107,108, 109, 110, 111, 112, 113).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem  oraz przedmiarem robót. Pełną dokumentację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujący zakres (zakres orientacyjny)

Etap I

 • Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, demontaż latarni.
 • Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm, rozłożenie ziemi urodzajnej.
 • Ścinanie i karczowanie drzew.
 • Wykonanie ścieżek i placyku, montaż elementów małej architektury.
 • Montaż płotu z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzenia z paneli stalowych.

Etap II

 • Przekopanie terenu w miejscach gdzie będą sadzone rośliny.
 • Wykonanie łąk kwietnych i trawników parkowych siewem, z nawożeniem.
 • Sadzenie drzew i krzewów, bylin.
 • Montaż elementów małej architektury.

Etap III

 • Studnia wiercona – wykonanie studni wierconej wraz z niezbędną infrastrukturą do pobierania wody, na potrzeby podlewania zieleni w ogrodzie.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, PDF, DWG.

UWAGA:

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela Pan

Eugeniusz Kolarz, pod nr tel. kom. +48 506 703 575

Termin składania ofert upływa 24 września 2021 r., o godz. 10:00

inne zapytania ofertowe

Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na „Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów na parterze w budynku C”. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu...

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,1 kWp, max. 26 kWp na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gliwicach „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie projektu, dostawę, montaż i...

Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów na parterze w budynku C. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu...