Zapytanie ofertowe na wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

13 września 2021

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o. (działki nr : 96,107,108, 109, 110, 111, 112, 113).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem  oraz przedmiarem robót. Pełną dokumentację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujący zakres (zakres orientacyjny)

Etap I

 • Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, demontaż latarni.
 • Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm, rozłożenie ziemi urodzajnej.
 • Ścinanie i karczowanie drzew.
 • Wykonanie ścieżek i placyku, montaż elementów małej architektury.
 • Montaż płotu z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzenia z paneli stalowych.

Etap II

 • Przekopanie terenu w miejscach gdzie będą sadzone rośliny.
 • Wykonanie łąk kwietnych i trawników parkowych siewem, z nawożeniem.
 • Sadzenie drzew i krzewów, bylin.
 • Montaż elementów małej architektury.

Etap III

 • Studnia wiercona – wykonanie studni wierconej wraz z niezbędną infrastrukturą do pobierania wody, na potrzeby podlewania zieleni w ogrodzie.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, PDF, DWG.

UWAGA:

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela Pan

Eugeniusz Kolarz, pod nr tel. kom. +48 506 703 575

Termin składania ofert upływa 24 września 2021 r., o godz. 10:00

inne zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji sanitariatów w budynku C

„Energopomiar" Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie modernizacji sanitariatów w budynku C położonym w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 3. Zakres robót obejmuje:   Roboty budowlane – należy wykonać zgodnie z projektem modernizacji...

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji systemów klimatyzacji

„Energopomiar" Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na wymianę instalacji elektrycznej w budynku C położonym w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 3. Zakres robót obejmuje: ETAP I: Wymianę nowej, w pełni wyposażonej rozdzielni głównej, parter - wykonanie...