Zapytanie ofertowe na wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

1 października 2021

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o. (działki nr : 96,107,108, 109, 110, 111, 112, 113).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem  oraz przedmiarem robót. Pełną dokumentację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujący zakres (zakres orientacyjny)

Etap I

 • Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, demontaż latarni.
 • Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm, rozłożenie ziemi urodzajnej.
 • Ścinanie i karczowanie drzew.
 • Wykonanie ścieżek i placyku, montaż elementów małej architektury.
 • Montaż płotu z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzenia z paneli stalowych.

Etap II

 • Przekopanie terenu w miejscach gdzie będą sadzone rośliny.
 • Wykonanie łąk kwietnych i trawników parkowych siewem, z nawożeniem.
 • Sadzenie drzew i krzewów, bylin.
 • Montaż elementów małej architektury.

  UWAGA:

  W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

  Informacji w zakresie spraw technicznych udziela Pan

  Eugeniusz Kolarz, pod nr tel. kom. +48 506 703 575

  Termin składania ofert upływa 15 października 2021 r., o godz. 10:00

  inne zapytania ofertowe

  Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

  „Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

  Przebudowa źródła napięcia 

  „Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...