Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Zmiany klimatu i ich wpływ na działalność biznesową są kluczowe z punktu widzenia idei zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa muszą sprostać coraz to bardziej ambitnym celom klimatycznym, które wyznaczane są między innymi przez Europejski Zielony Ład.

Europejski Zielony Ład to szeroko zakrojony plan, który ma pomóc przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Ma doprowadzić UE do osiągnięcia zerowych poziomów emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r., a także oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów naturalnych. Wymienione działania to tylko niektóre z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, które już dzisiaj stają się podstawą do prawdziwych rewolucji w wielu przedsiębiorstwach – proces transformacji przełoży się bezpośrednio na wszystkie sektory gospodarki.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska zobowiązała się do dokonania przeglądu szeregu dyrektyw, w tym m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE dotyczącej rocznej sprawozdawczości finansowej. 16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Dyrektywa weszła w życie 20 dni po publikacji, a teraz państwa członkowskie mają czas miesięcy na jej transpozycję (18 miesięcy od wejścia w życie dyrektywy).

Adaptacja do zmian klimatu

Jednym z głównych elementów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, a przez to pośrednim elementem strategii klimatycznej, jest adaptacja do zmian klimatu. Adaptacja do zmian klimatu oznacza proces przystosowywania się do rzeczywistych i oczekiwanych zmian klimatu i ich skutków. Natomiast aby sam proces adaptacji mógł zostać realizowany, konieczne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem klimatycznym.

Dodatkowo należy odnieść się do taksonomii UE, gdzie jednym z celów środowiskowych jest właśnie adaptacja do zmian klimatu, dla której postawione są konkretne techniczne kryteria kwalifikacji.

Koncepcja ocieplenia klimatycznego. Szklana klepsydra z topniejącym lodowcem – kropla wody spadająca na ziemię w środku
adaptacja do zmian klimatu

Wychodząc naprzeciw wszelkim koniecznym działaniom w zakresie adaptacji do zmian klimatu, oferta Energopomiaru obejmuje następujące usługi doradcze:

Badanie działalności pod kątem wrażliwości na zmiany klimatu

Badanie dla wybranej działalności oraz wzdłuż łańcucha wartości zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz wrażliwości na zmiany klimatu.

Plany adaptacji do zmian klimatu

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu, w tym na potrzeby unijnej taksonomii oraz wymagań CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – dyrektywy o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Analiza scenariuszy klimatycznych

Analiza scenariuszy klimatycznych z uwzględnieniem scenariuszy emisyjnych RCP (w tym na potrzeby taksonomii oraz wymagań CSRD.

Ocena ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia związane z klimatem

Ocena ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia związane z klimatem – z uwzględnieniem ryzyk fizycznych we własnej działalności oraz wzdłuż łańcucha wartości. Ocena wskaże, w jaki sposób aktywa i działalność gospodarcza mogą być narażone i wrażliwe na zagrożenia związane z klimatem, stwarzając poważne ryzyko fizyczne dla zakładu.

Kontakt

Patrycja Żupa-Marczuk
Patrycja Żupa-Marczuk

Kierowniczka Biura Projektów Innowacyjnych,
ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju

tel. +48 32 237 65 16

kom: +48 783 294 165

e-mail: pzupa@energopomiar.com.pl

SEG ESG Partner

Energopomiar jest SEG ESG Partnerem – należy do grona firm doradczych wyspecjalizowanych w różnych usługach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG, ustanowionego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundację Standardów Raportowania.

Branże

Doradztwo w zakresie adaptacji do zmian klimatu oferujemy dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, sektora komunalnego oraz przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłowe i usługowe.

Energetyka

Energetyka

Energetyka

Ciepłownictwo

Energetyka

Przemysł

Energetyka

Sektor komunalny

Energetyka

Odnawialne źródła energii

Energetyka

Gospodarka odpadami

Energetyka

Gospodarka wodno-ściekowa

Energetyka

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne