Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

7 lutego 2024

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na następujące etapy realizacji:

1. Etap I – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby przeprojektowania parteru budynku B, w szczególności przygotowalni próbek, uwzględniający przebudowę parteru budynku B i/bądź alternatywnie wyprowadzenie pomieszczeń przygotowalni do innego/nowego budynku;

3. Etap II – sporządzenie szczegółowej dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Wykonawca zobowiązany jest (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do przeprowadzenia wizji lokalnej, z której zostanie sporządzony protokół. Kopię protokołu należy dołączyć do oferty.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela od wtorku do czwartku w godz. 09:00 – 15:00  Wojciech Witos, pod nr tel. kom. +48 662 825 432

Termin składania ofert upływa dnia 26 lutego 2024 r., o godz. 10:00 (za termin złożenia Oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę).

inne zapytania ofertowe

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...

Przegląd i konserwacja instalacji nawiewno-wywiewnej 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Świadczenie usług przeglądów i konserwacji instalacji nawiewno-wywiewnej w budynku B, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać...